Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Δέκατο Έκτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για τα λεγόμενα Πρόσθετα του Joomla, τις δυνατότητες που παρέχουν και την χρήση τους.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα πρόσθετα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Θα αποκτήσει επίσης τη δυνατότητα να κρίνει αναλόγως για την αναγκαιότητα χρήσης προσθέτων, καθώς αυτά καλύπτουν από "πολύ βασικές" έως και "εξειδικευμένες και επικίνδυνες" λειτουργίες του joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τα πρόσθετα
  • Τρόπος λειτουργίας ενός προσθέτου
  • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης προσθέτου
  • Κατηγορίες προσθέτων
  • Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση προσθέτων
  • Μεταφόρτωση ενός νέου προσθέτου
  • Επικινδυνότητα στη διαχείριση προσθέτων